سلام تست
تست تست تست یک دو سه

آوار
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از ...

آهـــو
تعبیر خواب آهو به روایت محمد بن سیرین اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می گیرد. اگر ببیند در شکار آهویی ...

آهنگر
تعبیر خواب آهنگر به روایت محمد بن سیرین دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند ...

آهنگ و رقص تند
تعبیر خواب آهنگ و رقص تند به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. ۲ـ ...

آهن
تعبیر خواب آهن به روایت محمد بن سیرین اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد. اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ...

آهن ربا
تعبیر خواب آهن ربا به روایت لوک اویتنهاو دیدن آهن ربا در خواب: دوستانی جدید خواهی داشت پیدا کردن آهن ربا: عاشق خواهید شد تعبیر خواب آهن ربا به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن ...

آهک
تعبیر خواب آهک به روایت محمد بن سیرین موی با آهک ستردن را در خواب تعبیر چنان باشد که بر مال توانگر افزوده خواهد شد و فقیر قرض خود می پردازدو ...

آه و ناله
تعبیر خواب آه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید، نشانه آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد، اما امید به ...

آنتن
تعبیر خواب آنتن به روایت لیلا برایت دیدن یا داشتن آنتن، دلالت بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید ...