راه حل جالب مرد چینی برای خرید خانه

راه حل جالب مرد چینی برای خرید خانه
یک مرد چینی که برای خرید خانه پولهای خود را به صورت روزانه پس انداز کرده بود؛ سرانجام با رسیدن به حد نصاب تمام آن را یکجا به بانک منتقل ...