آتش پرستیدن
تعبیر خواب آتش پرستیدن به روایت دانیال اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد ، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم خواهد کرد ...