نمای نزدیک از حشرات
عکس های فوق العاده و بسیار جالب (شاید هم ترسناک!) از حشرات اما بصورت ماکرو و از نمای بسیار نزدیک .. با هم در ادامه عکس هارا مشاهده میکنیم : [gallery ...