خارش و سوزش پوست خود را درمان کنید
پوست ملتهبی که ورم کرده و به شدت می‌خارد، از دچار شدنتان به اگزما خبر می‌دهد‎   پوست ملتهبی که ورم کرده و به شدت می‌خارد، از دچار شدنتان به اگزما خبر ...