نکاتی قبل از تزریق بوتاکس
پیش از تزریق بوتاکس باید جوانب این امر را بسنجید و سوال هایی بپرسید‎   کمپانی سازنده ی داروی بوتاکس آن را دارویی برای از بردن موقت خطوط خنده، اطراف چشم و ...