برطرف کردن تیرگی دست و پا در منزل
ملانین باعث تیرگی پوست می‌شود مخصوصا در دست‌ها و پاها که محافظت نمی‌شوند‎   دست‌ها و پاهای‌ ما بیشتر اوقات در معرض عواملی است که می‌توانند باعث شوند پوست این قسمت‌ها نسبت ...