آبرو
تعبیر خواب آبرو به روایت لیلا برایت داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است. تعبیر خواب آبرو به روایت آنلی بیتون اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى ...