آیه الکرسی
تعبیر خواب آیه الکرسی به روایت محمد بن سیرین اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد. تعبیر خواب ...