آهنگر
تعبیر خواب آهنگر به روایت محمد بن سیرین دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند ...