آفتاب گردان
تعبیر خواب آفتابگردان به روایت محمد بن سیرین توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد ...