آش
تعبیر خواب آش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از ...