آشیانه
تعبیر خواب آشیانه به روایت لوک اویتنهاو دیدن آن: عاشق شدن درست کردن آن: عروسی آشیانه خالی: ضرر؛ غیبت طولانی تعبیر خواب آشیانه به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه ...