آستر
تعبیر خواب آستر در کتاب سرزمین رویاها خواب پارچه آستری: شما بسیار خود پسند هستید . آستر یک لباس را در می آورید: مراقب رقیب باشید. آستر یک کت و شلوارمردانه را در ...