آزاد شدن
تعبیر خواب آزاد شدن به روایت حضرت دانیال اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا می یابد، اگر مقروض است قرض ...