آدم لاغر
تعبیر خواب آدم لاغر به روایت آنلی بیتون اگر ببینید که آدم لاغرى هستید، یعنى به چیزهایى که دوست دارید مى‏رسید. اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول لاغر هستید، ...