آدم دزدی
تعبیر خواب آدم دزدی در کتاب سرزمین رویاها شما را دزدیده اند: یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد. یک دختر را دزدیده اند: عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد. یک ...