آدم خواری
تعبیر خواب آدم خواری به روایت تام چت ویندرا اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او را تصاحب کند. آدمخواری در خواب ...