آبکامه
تعبیر خواب آبکامه به روایت ابن سیرین خوردن آبکامه در خواب بر رنج و بیماری تن دلالت دارد، اگر ببیند که آبکامه می خورد به اندازۀ آن بیماری می کشد. تعبیر خواب ...