آیا بعد از ورزش و عرق کردن جوش می زنید؟
جوش های مرتبط با باشگاه و ورزش در بسیاری افراد مشاهده می شوند   ورزش کرده اید. سرحال و سرزنده اید و پوستتان هم شاداب به نظر می رسد. شب می خوابید ...