کک و مک چیست و چگونه باید با آن کنار آمد؟
کک مک ها از لکه های آفتاب و سن متمایز هستند   چندتا کک و مک روی بینی و گونه ها یا روی شانه و بازو ها، می تواند خیلی خاص و ...