آژیر
تعبیر خواب آژیر به روایت لوک اویتنهاو آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید. تعبیر خواب آژیر به روایت لیلا برایت دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى باشد. تعبیر خواب آژیر ...