آماس (ورم)
تعبیر خواب آماس به روایت محمد بن سیرین آماس در خواب، به تعبیر مال است. اگر ببیند جایی از تن او اماس یا ورم کرده است، به اندازه آن مال به دست ...