آلومینیم
تعبیر خواب آلومینیوم به روایت آنلی بیتون ۱ ـ دیدن آلومینیم در خواب، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید. ۲ـ اگر زنی در خواب زیور آلات ...