آلاچیق
تعبیر خواب آلاچیق به روایت آنلی بیتون دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید. تعبیر خواب آلاچیق درکتاب سرزمین رویاها خواب آلاچیق: شما دارای فرزندان ...