آلات موسیقی
تعبیر خواب آلات موسیقی به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است. ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب، علامت آن ...