آقای متعهد
تعبیر خواب آقای متعهد به روایت لیلا برایت اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده ...