آدم حقه باز
تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که با آدم حقه بازى هم سفر مى باشید، معنى آن این است که شما مى ترسید که ...