آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا به روایت محمد بن سیرین اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه ...