آب میوه
تعبیر خواب آب میوه به روایت لیلا برایت تعبیر دیدن آب میوه در خواب نشان دهنده غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى باشد و آب میوه گرفتن، ...