آب ریختن
تعبیر خواب آب ریختن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن ...