آب جوش
تعبیر خواب آب جوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. تعبیر خواب آب جوش به روایت لوک ...