آب جاری
تعبیر خواب آب جاری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که ...