آبگوشت
تعبیر خواب آبگوشت به روایت آنلی بیتون ۱ - دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است. ۲ - اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری ...