آبشار
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب ...