آموزش جا به جایی اجسام با قدرت ذهن

آموزش جا به جایی اجسام با قدرت ذهن
قدرت ذهن را شاید بسیاری از انسان ها دست کم بگیرند. اما واقعیت این است که ذهن انسان قدرتی انکارناپذیر و بزرگ دارد. آیا جابجا کردن اجسام با قدرت ذهن ...