آکروبات
تعبیر خواب آکروبات درکتاب سرزمین رویاها یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود: خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت. نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید: تا ۹ روز هیچ اقدامی نکنید، بخصوص مسافرت شما ...