آهـــو
تعبیر خواب آهو به روایت محمد بن سیرین اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می گیرد. اگر ببیند در شکار آهویی ...