آناناس
تعبیر خواب آناناس به روایت لوک اویتنهاو آناناس: دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره . تعبیر خواب آناناس به روایت آنلی بیتون ۱- دیدن آناناس در خواب، علامت سعادتمند شدن ...