آسایش و رفاه
تعبیر خواب آسایش به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید، نشانه ان است که به کارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست ...