آرواره
تعبیر خواب آرواره به روایت آنلی بیتون ۱- دیدن یک آرواره بد هیبت در خواب، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت. ۲- اگر خواب ببینید در ...