آخور
تعبیر خواب آخور به روایت لیلا برایت اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بی ‏نتیجه خواهد ماند. تعبیر خواب آخور به روایت ...