آبنبات
تعبیر خواب آبنبات به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید، نشانه آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد. ۲ـ اگر خواب ببینید ...