آبجو – دلستر
تعبیر خواب آبجو به روایت ابن سیرین اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می گردد و اگر دید به کسی آبجو داد ...