آهک
تعبیر خواب آهک به روایت محمد بن سیرین موی با آهک ستردن را در خواب تعبیر چنان باشد که بر مال توانگر افزوده خواهد شد و فقیر قرض خود می پردازدو ...