آدم کشی
تعبیر خواب آدم کشی به روایت آنلی بیتون اگر در خواب دیدید به دست کسى کشته شده ‏اید، معنى آن این است که عمرى طولانى و پر ثمر خواهید داشت.