آتش زنه
تعبیر خواب آتش زنه به روایت محمد بن سیرین تعبیر سنگ آتش زنه در خواب این است که به دلیل بر خورد دو سنگ وجود دو شریک را دلالت کند که ...