آویشن
تعبیر خواب آویشن درکتاب سرزمین رویاها خواب آویشن: بزودی پولدار خواهید شد. شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید: خوشبختی در عشق آویشن می خرید: امکانات مالیتان زیاد می شود.