آدامس
تعبیر خواب آدامس درکتاب سرزمین رویاها تعبیر داشتن آدامس در خواب: شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند. تعبیر جویدن آدامس در خواب: به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان ...