آتشدان (منقل)
تعبیر خواب آتش دان به روایت ابن سیرین آتش دان به خواب، زنی بود که خدمت خانه کند، اما اگر آن آتش دان آهنین بود، دلیل کند که آن زن از ...